Een stad voor ouderen is een stad voor iedereen

Sinds de start van de ouderenwerking van Sant’Egidio meer dan 30 jaar geleden ondersteunen vrijwilligers ouderen die thuis willen blijven wonen. De expertise die doorheen die jaren werd opgebouwd, samen met de actuele nood aan veranderingen in de ouderenzorg, vormen de achtergrond voor de opstart van Leve de Ouderen! in Antwerpen.

Het programma wordt ondersteund door de stad Antwerpen in het kader van een stedelijk beleid dat sterk inzet op eenzaamheidsbestrijding. Sant’Egidio gelooft dat vermaatschappelijking van de zorg meer nog dan een noodzaak, een verrijking voor de samenleving is. Deze overtuiging krijgt vorm in een programma waarin buurtzorg belangrijk is en iedere bijdrage telt.

De combinatie van gezondheidsproblemen en sociaal isolement maakt thuiswonende ouderen kwetsbaar. Leve de Ouderen! contacteert ALLE 80-plussers in de doelgebieden waardoor ook de meest kwetsbare ouderen worden bereikt.

Door het versterken van formele en informele netwerken creëren we veilige en zorgzame omgevingen waarin ouderen thuis kunnen blijven wonen. Leve de Ouderen! werkt samen met bestaande diensten om een betere toeleiding tot de professionele zorgverlening te garanderen voor ouderen die zelf moeilijk de weg vinden.

Werkwijze

  • Alle 80-plussers worden per brief op de hoogte gebracht van het programma. De brief stelt Leve de Ouderen! voor en kondigt aan dat de 80-plusser opgebeld zal worden.
  • Via telefoongesprekken en/of huisbezoeken wordt de kwetsbaarheid van de oudere beoordeeld. Op basis daarvan wordt de frequentie voor telefonische opvolging vastgelegd.
  • Voor ouderen die dat wensen, wordt ondersteuning op maat georganiseerd, gaande van vrijwilligers die kleine taken opnemen tot het inschakelen thuiszorg- en andere diensten om een antwoord te bieden op zorgvragen.

Onze kwaliteiten

LdO! zet in op een goede samenwerking met bestaande zorgverleners zodat doorverwijzingen vlot kunnen verlopen. In moeilijke situaties wordt in multidisciplinair overleg aan oplossingen gewerkt.

LdO! werkt outreachend en preventief. Door zelf het initiatief te nemen bereiken we ook de 80-plussers die nog geen ervaring hebben met thuiszorg. We werken vanaf het eerste telefoontje aan een vertrouwensrelatie met de oudere zodat we hen kunnen bijstaan wanneer zich een crisis voordoet. Door deze werkwijze worden zorgnoden tijdig gedetecteerd en kunnen onnodige ziekenhuisopnames of ongewilde rusthuisopnames voorkomen worden.

LdO! ondersteunt familie en mantelzorgers van ouderen. Door samen met hen, met vrijwilligers en zorgzame buren een netwerk te vormen rond een hulpbehoevende 80-plusser wordt de zorg samen gedragen en blijft het voor iedereen haalbaar.

LdO! heeft aandacht voor de buurt. Iedereen die als bewoner, handelaar, horeca-uitbater, lid van een vereniging, vrijwilliger of op gelijk welke manier bij een buurt betrokken is, kan zijn eigen kleine of grote bijdrage leveren om ze oudervriendelijker te maken. Door een beroep te doen op de bereidwilligheid van deze mensen voor kleine taken of klusjes, kunnen zorgverleners zich beter op hun eigenlijke werk toeleggen.